1- محمد زارعی
2-حسین قره خانی

هدف :
برقراری ارتباط بین نیروها و سازمان و ادارات دیگر شهرداری جهت رفع موانع های موجود
بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز