واحد صنفی اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری

نام مسئول واحد :محسن جمالی
 

هدف واحد :
 

شرح وظایف:

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۶۳۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز