قوانین مربوطه

ماده 55 قانون شهرداری ها در خصوص پیشگیری از تخلفات شهری و سد معبر  به شرح ذیل می باشد
بند 2  قانون 55 شهرداری ها :قانون شهرداری ها اعلام می دارد که تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و آنهار عمومی و مجاری آب و توسعه معابر عمومی بر عهده شهرداری می باشد
 لذا در تبصره یک این بند از قانون 55 شهرداری ها به سراحت در خصوص سد معابر عمومی و اشغال مسیر عابرین ژیاده و همچنین سواره اعلام می دارد که :
تبصره یک: اشغال و سد معبر عمومی برای کسب یاسکنی یا هر عنوان دیگر بدون اجازه شهرداری ممنوع است و شهرداری موظف است جلوگیری نماید و چنانچه مرتکبین با اخطار شهرداری فوراً اقدام به آزاد کردن معبر ننمایند شهرداری حق دارد موجبات وسائل سد معبر را بهر حالت که باشد جمع آوری نماید .
و همچنین تبصره 6 در ماده 96 قانون شهرداری ها نوشته شده است که :
ماده 96: شهرداری می‌تواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغ‌های عمومی، ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندی‌های عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری در آید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید./
تبصره 6:اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. 


منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۸۷۶
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز