H.S.E

نام مسئول واحد : مهرداد یزدانی
 

هدف واحد : 
اهداف HSE
ارایه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور موثر حذف و یا کنترل می شوند.
 و سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می باشد و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط مشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست تلاش می نماید تا راهگشای روش های اصول مدیریت ریسک های ایمنی، بهدشت و محیط زیست مربوط به فعالیت های سازمان  شود
 

شرح وظایف :
  • -به روز آوری الزامات ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست
  • -بازدید ادواری ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی از واحد های مختلف
  • -بررسی وضعیت جعبه کمک های های اولیه
  • -بازدید و کنترل کپسول های خاموش کننده اطفا حریق
  • -ارتباط با سازمان ها و ادارات ذی صلاح در خصوص مسایل ایمنی بهداشت شغلی و محیط زیست
  • اطلاع رسانی به کارکنان درخصوص موارد ایمنی و بهداشت فردی
  • -معرفی کارکنان برای انجام معاینات دوره ای
  • - ارسال صورتجلسه گزارش حادثه پزشکی کارکنان به پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
  • -پیگیری حوادث بیمارستانی برای کارکنان در محل کار
  • -هماهنگی و پیگیری دوره های کارگاه آموزشی برای کارکنان

 

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۹۶۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز