آمار

نام مسئول واحد : یحیی محمودی
 

هدف واحد :  تحلیل و بررسی و آسیب شناسی
 

شرح وظایف :
  1. جمع آوری آمار و اطلاعات شامل خودروها ، مدارک ، دستگاه کارتخوان و وسایل توقیفی از دست فروشان غیرمجاز در سطح شهر توسط پرسنل اداره تخلفات شهری
  2. جمع آوری آمار و اطلاعات از عملکرد واحد اصناف اداره تخلفات شهری شامل تعداد اخطارهای کتبی صادره ، تشکیل پرونده ، مکاتبه با ادارات و پلمپ واحدهای تجاری متخلف در سطح شهر
  3. جمع آوری آمار و اطلاعات از عملکرد واحد تخلفات ساختمانی اداره تخلفات شهری شامل تعداد بازدید ، هماهنگی ، مکاتبه و همکاری با تخلفات ساختمانی مناطق در رابطه با تخلفات ساختمانی مشاهده شده در سطح شهر
  4. جمع آوری آمار و اطلاعات از عملکرد و وضعیت واحد تماس های مردمی و 137 و آسیب شناسی و تحلیل آنها جهت ایجاد وضعیت مطلوب
  5. جمع آوری آمار و اطلاعات از عملکرد واحد های تخلفات ساختمانی مناطق یازده گانه
  6. جمع آوری آمار و اطلاعات عملکرد کمیسیون ماده صد مناطق یازده گانه
  7. جمع آوری آمار و مستندات و آسیب شناسی قسمت های مختلف اداره تخلفات شهری با هماهنگی مسئولین مربوطه
  8. ارائه آمار و مستندات جمع آوری شده مذکور به منظور انعکاس به مسئول اداره تخلفات شهری و مسئولین مربوطه جهت هرگونه بهره برداری

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۸۱۲
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز