شماره تلفن و شماره داخلی واحد ها

مسئول دفتر مدیریت    101
روابط عمومی  104
تخلفات ساختمانی    105
همپوشانی         103
دبیر خانه / ترخیص خودرو / کمیسیون ماده صد       112
باغات         109
نگهبانی    110
واحد اجرایی     113 
امور اداری / مرکز بیسیم    115
امور عمومی 103
شماره تماس اداره 32248136 و32248053

منبع : اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز
۳۲۳۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

بارگذاری و بروز رسانی محتوا: اداره تخلفات شهری شهرداری شیراز